Thông báo v/v đăng ký khóa luận tốt nghiệp của các lớp ĐHOT14 và ĐHOT15 năm học 2023 – 2024

tot nghiep

Để tạo điều kiện cho các sinh viên các lớp DHOT14 và DHOT15 chưa làm khóa luận, Khoa thông báo đến những sinh viên chưa làm khóa luận lập thành các nhóm theo mẫu dưới.

Link đăng ký:  :

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ROxnOCVowch82VFwmTIDfqd77FR02KOyX4GyFTdQfw/edit?usp=sharing 

Để lại một bình luận