Chương trình ngày hội tư vấn và thay nhớt miễn phí cùng với công ty AP Saigon Petro

Khoa Công nghệ Động Lực kết hợp với công ty Cổ phần AP Saigon Petro tổ chức ngày hội tư vấn và thay nhớt miễn phí dành cho sinh viên và giảng viên trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Thời gia..

Thông báo về việc sinh viên thực tập thực hiện việc đánh khảo sát đối với doanh nghiệp

Thông báo tất cả sinh viên các lớp thực hiện khảo sát về doanh nghiệp thực tập Sinh viên khi nộp báo cáo thực tập cho giáo viên hướng dẫn thì phải thực hiện đánh giá khảo sát doanh nghiệp..