Danh sách cố vấn học tập các lớp

Danh sách cố vấn học tập các lớp
Starts from:T5, Tháng Sáu 13, 2024
Campus Location

Course Feature
Class Description
STT LỚP HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN
1 ĐHOT12A Nguyễn Minh Đăng
2 ĐHOT12B Phạm Văn Mạnh
3 ĐHOT12C Nguyễn Doãn Dương
4 ĐHOT12D Nguyễn Quốc Sỹ
5 ĐHOT12E Lý Văn Trung
6 ĐHOT12A-VLVH Nguyễn Xuân Ngọc
7 ĐHOT11A Trần Anh Sơn
8 ĐHOT11B Đặng Tiến Phúc
9 ĐHOT11C Lê Minh Đảo
10 ĐHOT11D Nguyễn Quốc Sỹ
11 ĐHOT11E Trần Anh Sơn
12 ĐHOT11A-VLVH Nguyễn Xuân Ngọc
13 ĐHOT11B-VLVH Hồ Anh Cường
14 ĐHOT10A Hoàng Ngọc Dương
15 ĐHOT10B Trần Văn Nguyện
16 ĐHOT10C Nguyễn Minh Đăng
17 ĐHOT10D Phạm Văn Mạnh
18 ĐHOT10E Hà Thanh Liêm
19 ĐHOT9A Nguyễn Doãn Dương
20 ĐHOT9B Bùi Chí Thành
21 CĐOT16A Phan Văn Nhựt
22 CĐOT16B Nguyễn Văn Sỹ
23 NCOT10A Lý Văn Trung
24 NCOT10B Ng. Ngọc Huyền Trang
25 NCOT10C Võ Lâm Kim Thanh
26 NCOT10D Bùi Chí Thành
27 NCOT9A Hồ Trọng Du
28 NCOT9B Võ Lâm Kim Thanh
29 NCOT9C Đặng Hữu Hạnh
30 NCOT9D Hồ Trọng Du
31 NCOT8A Trần Minh Tiến
32 NCOT8B Nguyễn Bảo Lộc
33 NCOT8C Phạm Quang Dư
34 NCOT8D Ng. Ngọc Huyền Trang
35 NCOT8E Nguyễn Bảo Lộc
36 NCOT8F Phạm Quang Dư