Giảng viên thuộc bộ môn Động cơ

Giảng viên thuộc bộ môn Động cơ
Starts from:T5, Tháng Sáu 13, 2024
Campus Location

Course Feature
Class Description

 

STT

Họ và tên Học hàm/học vị Chức danh

Ghi chú

1

Võ Tấn Châu Tiến sĩ Phó Trưởng khoa/ Trưởng bộ môn  

2

Nguyễn Quốc Sỹ Thạc sĩ Giảng viên  

3

Hà Thanh Liêm Thạc sĩ Giảng viên  

4

Hồ Trọng Du Thạc sĩ Giảng viên  

5

Lê Minh Đảo Thạc sĩ Giảng viên  

6

Nguyễn Bảo Lộc Thạc sĩ Giảng viên  

7

Phạm Quang Dư Thạc sĩ Giảng viên  

8

Lương Hoàng Giang Thạc sĩ Giảng viên  

9

Hoàng Ngọc Dương Cao học Giảng viên