Lịch ôn thi tốt nghiệp hệ niên chế CĐ nghề và sơ cấp nghề đợt thi tháng 12/2017

aaa

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP  HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ, SƠ CẤP NGHỀ  ĐỢT THI THÁNG 12 NĂM 2017

NGÀY

MÔN LỚP PHÒNG

GIẢNG VIÊN

7 – 11 giờ

T6- 08/12/2017

LT CHUYÊN NGÀNH SCOT, NCOT X 4.12 T. A SƠN 7-9H

T. LIÊM  9-10H

T. NHỰT  10-11H

7 – 11 giờ

T2- 11/12/2017

TH ĐIỆN Đ/C  

NCOT-Nhóm 1

 

X 4.04  

T . TIẾN

 

TH ĐIỆN Đ/C NCOT-Nhóm 2

SCOT

X 4.05 T. NHỰT
13 – 17 giờ

T2- 11/12/2017

TH Đ/C DẦU  

NCOT-Nhóm 1

 

X 4.06  

T. ĐẢO

 

TH Đ/C DẦU NCOT-Nhóm 2

SCOT

X 4.07 T. LIÊM

 

 

Để lại một bình luận