Giảng viên thuộc bộ môn Động cơ

Giảng viên thuộc bộ môn Động cơ
Starts from:CN, Tháng Ba 26, 2023
Campus Location

Course Feature
Class Description
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH HOC HÀM  /HỌC VỊ CHỨC DANH GHI CHÚ
1 Nguyễn Quốc Sỹ 1978 Thạc sĩ Trưởng Bộ môn  
2 Hoàng Ngọc Dương 1979 Đại học Giảng viên
3 Hà Thanh Liêm 1975 Thạc sĩ Giảng viên
4 Hồ Trọng Du 1983 Thạc sĩ Giảng viên
5 Lê Minh Đảo 1987 Thạc sĩ Giảng viên
6 Đặng Hữu Hạnh 1957 Đại học Giảng viên
7 Nguyễn Thanh Cầm 1978 Cao học Giảng viên
8 Bùi Chí Thành 1972 Cao học Giảng viên
9 Nguyễn Bảo Lộc 1985 Thạc sĩ Giảng viên
10 Phạm Quang Dư 1989 Cao học Giảng viên
11 Nguyễn Văn Sỹ 1980 Tiến sĩ Giảng viên
12 Đàm Quốc Tuấn 1961 Nhân viên