Giảng viên thuộc Bộ môn Khung gầm

Giảng viên thuộc Bộ môn Khung gầm
Starts from:T7, Tháng Ba 25, 2023
Campus Location

Course Feature
Class Description

STT

HỌ VÀ TÊN NĂM SINH HOC HÀM  /HỌC VỊ CHỨC DANH

GHI CHÚ

1 Đặng Tiến Phúc 1983 Tiến sĩ Trưởng Bộ môn  
2 Nguyễn Xuân Ngọc 1982 Thạc sĩ Giảng viên
3 Trần Anh Sơn 1983 Thạc sĩ Giảng viên
4 Nguyễn Minh Đăng 1988 Thạc sĩ Giảng viên
5 Võ Lâm Kim Thanh 1971 Thạc sĩ Giảng viên
6 Phạm Văn Mạnh 1988 Thạc sĩ Giảng viên
7 Hồ Anh Cường 1984 Thạc sĩ Giảng viên
8 Hồ Thanh Thơ 1980 Thạc sĩ Giảng viên